Home Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Καθορίζει την πορεία της προς επίτευξη των στόχων και σκοπών και οι αποφάσεις της δεσμεύουν το Δ.Σ. και τα μέλη.

Κεφ. 1

α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μεν κατά το α’ τετράμηνο κάθε χρόνου, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτησή τους στην οποία αναγράφονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει εντός 15 ημερών αυτή την Γ.Σ..

β) Για να πάρει μέρος σε Γ.Σ. ένα μέλος οφείλει να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Τούτο πιστοποιείται από το γεγονός της εξόφλησης της συνδρομής του τουλάχιστον της περιόδου έως και την 31 η Δεκεμβρίου του προηγουμένου της Γ.Σ. έτους, αν αυτή έχει συγκληθεί πριν από τη λήξη του α’ εξαμήνου του έτους. Αν η Γ.Σ. έχει συγκληθεί πέραν της 1 ης Ιουλίου, τότε το
μέλος υποχρεούται, για να ασκήσει τα δικαιώματά του, να έχει εξοφλήσει τη συνδρομή ολοκλήρου του έτους της σύγκλησης της Γ.Σ..

γ) Τα τακτικά μέλη καλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

δ) Η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των τακτικών μελών, που έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και λογίζονται ως ταμειακώς εντάξει κατά την προηγούμενη παρ. β’.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο οκτώ (8) ημέρες αργότερα, χωρίς άλλη πρόσκληση. Τότε θεωρείται απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν είναι παρόντα.

ε) Ύστερα από τεκμηριωμένη απόφαση του Δ.Σ. η τακτική Γ.Σ. είναι δυνατό να συγκληθεί και πέραν του α’ 4μήνου του έτους, το αργότερο όμως έως το τέλος Ιουνίου του έτους αυτού.

στ) Της τακτικής Γ.Σ. προεδρεύει Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και δύο (2) Γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται με ανάταση του χεριού.
Στις έκτακτες Γ.Σ. μπορεί να προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και καθήκοντα Γραμματέων να εκτελούν ο Γενικός και Ειδικός Γραμματέας. Αν υπάρχει πρόταση μομφής κατ’ αυτών οπωσδήποτε εκλέγεται κανονικό Προεδρείο, κατά τα προηγούμενα.

ζ) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. εκτός αυτών που αφορούν σε ειδικά θέματα, τα οποία ρητά κατονομάζονται, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και με ανάταση του χεριού. Μόνο σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων, διαγραφής μελών, αρχαιρεσιών, διαλύσεως του Συλλόγου κλπ. διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

θ) Το Προεδρείο της Γ.Σ. διευθύνει τη συνεδρίαση, ανακηρύσσει τους υποψήφιους, τηρεί την καθορισμένη διαδικασία, θέτει τις προτάσεις σε ψηφοφορία, διεξάγει τις ψηφοφορίες είτε αυτές γίνονται με ανάταση του χεριού, είτε μυστικά, είτε με ψηφοδέλτια, ενεργούσα στην τελευταία αυτή περίπτωση και ως εφορευτική επιτροπή και τηρεί πρακτικά, τα οποία και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο. Στο Προεδρείο κατατίθενται από το Δ.Σ. σημείωμα επί των πεπραγμένων, οικονομικός ισολογισμός, προϋπολογισμός, έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει στην τάξη μέλος ή και να του αφαιρέσει το λόγο. Οι δύο (2) γραμματείς κρατούν τα πρακτικά και βοηθούν τον Πρόεδρο στο έργο του της διεύθυνσης των εργασιών των Γ.Σ..
Από κοινού με τον Πρόεδρο μονογράφουν τα ψηφοδέλτια και τα καταμετρούν, αποφασίζουν για την ακυρότητα ή μη, συντάσσουν πρακτικό εκλογών, κλπ..

Κεφ. 2
α) Η τακτική Γενική Συνέλευση έχει δύο μορφές: την οικονομικό-απολογιστική και την οικονομικό-απολογιστική μετά αρχαιρεσιών. Η πρώτη συγκαλείται κάθε  πρώτο έτος και η δεύτερη κάθε δεύτερο έτος. Είναι δυνατόν και στις δύο  περιπτώσεις να υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα, όπως τα  εισηγείται το Δ.Σ..
Με τον όρο οικονομικό-απολογιστική Γ.Σ. εννοείται η παρουσίαση του ετήσιου  ισολογισμού, που συνοδεύεται από έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και από ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων, που συντάσσει το Δ.Σ..
Κάθε δεύτερο έτος, όπου υπάρχει και το σκέλος των αρχαιρεσιών, γίνεται και η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και την Ε.Ε..